ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

„SÚŤAŽ VEGANUARY“

 

Tento štatút súťaže „Súťaž VEGANUARY” je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže (ďalej len „Štatút“).

1.VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 

MCCARTER, a.s.

Bajkalská 25

Bratislava, 821 01

IČO: 35 846 011

DIČ: 2020263113

I4 DPH: SK2020263113

Ďalej len „MCCARTER“ alebo „Vyhlasovateľ “)

 

2.TRVANIE SÚŤAŽE

 

Súťaž trvá od 07. 01. 2022 do 16. 01. 2022.

3.ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

 

3.1       Účastníkom súťaže môže byť každá osoba, ktorá splní podmienky súťaže: dá „follow“ na @bodyandfuture a @lunter a napíše komentár pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Instagram v období trvania súťaže podľa čl. 2. štatútu, prečo sa do súťaže zapojil/a. Do súťaže budú automaticky zaradení súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. (ďalej len „Účastník súťaže“). Účastník súťaže je povinný mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

.

4.PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  1. Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa čl. 3 a čl. 4 štatútu.
  2. Podmienkou účasti v „Súťaži - VEGANUARY“ je  napísanie komentáru pod súťažný príspevok na sociálnej sieti Instagram (prečo si sa do súťaže zapojil/a) v období trvania súťaže podľa čl. 2. štatútu. Rovnako je podmienkou súťaže sledovať instagramové účty @bodyandfuture a @lunter.

5.ŽREBOVANIE A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE  

 

5.1       Žrebovanie výhercov sa uskutoční 16. 01. 2022.

 

5.2        Z účastníkov súťaže, ktoré spĺňajú podmienky súťaže Vyhlasovateľ funkciou náhodného výberu vyžrebuje výhercov súťaže. 

6.VÝHRY V SÚŤAŽI

 

Vyhlasovateľ poskytol do súťaže nasledovné výhry:

 

Kávovar Tassimo

Body&Future rastlinné nápoje ( almond, coconut, soya)

Lunter produkty (mexická, francúzska a škvarková vegan nátierka)

7.SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

 

7.1       Vyhlasovateľ oboznámi výhercov s výhrou formou Instagram DM. Forma preberania výhier sa s výhercami dohodne individuálne.

7.2       Ak v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane Vyhlasovateľ vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne vyjadrenie od výhercu, alebo sa výherca nedostaví na prebratie výhry predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi, ktorý bude vyžrebovaný zo zoznamu účastníkov rovnakým postupom postupov. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

7.3       Vyhlasovateľ oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry pri poskytovaní výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 a § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry

8.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu oznámi Vyhlasovateľ na webovej stránke www.bodyandfuture.sk pričom Vyhlasovateľ nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená Vyhlasovateľ.

8.2       Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu ako aj odvolať súťaž. 

8.3       Na účely zabezpečenia priebehu súťaže, určenia výhercov a ich následného kontaktovania, je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať kontaktné osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo a adresa. Oprávneným záujmom Vyhlasovateľa je takisto spracúvanie kontaktných osobných údajov výhercov na účel odovzdania výhry a uvedenia mena, začiatočného písmena priezviska a mesta výhercov na www.bodyandfuture.sk. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok súťaže a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu.

8.4       Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

8.5       Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.

8.6       Štatút súťaže „Súťaž - VEGANUARY“ je zverejnený na www.bodyandfuture.sk.

 

Štatút nadobúda účinnosť od 07. 01. 2021.

 

V Bratislave, dňa 07. 01. 2022